Podmienky spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej
osoby, je spoločnosť ELAMI s.r.o. , so sídlom r.o.

Adresa sídla: Horné Sľažany 120, 951 71 Sľažany , IČO: 52473325 (ďalej len
„Prevádzkovateľ “).


Ceníme si súkromie všetkých osôb a rešpektujeme ich právo na ochranu osobných údajov.
Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018
Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dotknutých osôb
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov), (ďalej len „Zákon“).


V súvislosti so svojou činnosťou spracúvame osobné údaje na rôzne účely. Poväčšinou
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.


Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len na zákonných právnych základoch: – plnenia
zmluvy alebo predzmluvných opatrení, – plnenia našej zákonnej povinnosti podľa osobitného
predpisu; – splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme, – naplnenia našich legitímnych
oprávnených záujmov pokiaľ nad týmito záujmami neprevažujú oprávnené záujmy dotknutej
osoby, – ak je to nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo
inej fyzickej osoby.V ostatných prípadoch spracúvame osobné údaje dotknutých osôb iba so
súhlasom dotknutej osoby, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

2. Účely a právny základ spracovania osobných údajov:

V prípade existencie zmluvného vzťahu dotknutej osoby s Prevádzkovateľom,
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb na základe právneho titulu zmluvy,
a to výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov tejto zmluvy.
Prevádzkovateľ spracováva za účelom riešenia podnetov, vybavovania nedostatkov a ankiet
osobné údaje dotknutých osôb na základe právneho titulu oprávneného záujmu alebo súhlasu
dotknutej osoby, a to výlučne v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo,
ktorých spracovanie je potrebné na dosiahnutie uvedeného.
V prípade ak dotknutá osoba dobrovoľne bez predchádzajúceho pričinenia Prevádzkovateľa
oznámi Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, budú tieto osobné údaje Prevádzkovateľom
spracované v nevyhnutnom rozsahu na základe právneho titulu oprávneného záujmu (najmä
za účelom posúdenia žiadosti dotknutej osoby a poskytnutia odpovede dotknutej osobe).

Osobné údaje spracováva firma ELAMI s.r.o. za účelom

 • fakturácie dodávaných služieb
 • zasielania mailových ponúk produktov firmy ELAMI s.r.o.
 • Účtovné kancelárie

 

Osobné údaje firma ELAMI s.r.o. neposkytne tretím osobám, s výnimkou:
ELA&MI s.r.o., Horné Sľažany 120, 951 71 Sľažany, IČO 55 082 386;
ELA-MI s.r.o., Horné Sľažany 120, 951 71 Sľažany, IČO 53 205 162;


kontaktné údaje:
info@elami.sk
0949 607 801
Zodpovedná osoba:
Ing. Michaela Holá

– Súťaže prebiehajúce na sociálnych sieťach:
Niektoré súťaže môžu prebiehať formou zdieľania údajov najmä komentárov,
prostredníctvom profilov dotknutých osôb na sociálnych sieťach (napr. reakcia dotknutej
osoby na fun page Prevádzkovateľa prostredníctvom jej profilu na sociálnej sieti Facebook
alebo Instagram). V takomto prípade bude Prevádzkovateľ za účelom účasti dotknutej osoby
v súťaži a prípadného vyhlásenia/zverejnenia výhercu súťaže (na profilovej stránke
Prevádzkovateľa na sociálnej sieti) a jeho kontaktovania za účelom odovzdania výhry
(prostredníctvom priamych správ na sociálnej sieti) spracúvať osobné údaje dotknutých osôb
v rozsahu najmä prihlasovacie meno. Právnym základom spracúvania osobných údajov pre
účely je súhlas dotknutej osoby vo forme dobrovoľného zapojenia sa do súťaže.
Prevádzkovateľ môže za účelom odovzdania výhry výhercom spracúvať aj ďalšie osobné
údaje v rozsahu meno, priezvisko, a bydlisko, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu
odovzdania výhry a to na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže
súhlas kedykoľvek odvolať na nižšie uvedených
kontaktoch Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bude spracúvať tieto osobné údaje po dobu
potrebnú na dosiahnutie účelu súťaže alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby. Po
odvolaní súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje na účel, ktorého sa
odvolanie súhlasu týka. Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu naďalej spracúvať
osobné údaje dotknutej osoby v obmedzenom rozsahu na právnom základe oprávneného
záujmu, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na preukázanie oprávnenosti spracúvania
osobných údajov alebo uplatnenia právnych nárokov alebo na plnenie povinností
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov (spravidla po dobu 3 rokov od
odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov).

3. Doba uchovania osobných údajov:

Všetky osobné údaje sú spracovávané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelov
uvedených v bode 2 týchto Podmienok a len po dobu nutnú pre dosiahnutie uvedených
účelov, najdlhšie však po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.
Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu súhlasu dotknutej sú
spracovávané do odvolania súhlasu; Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu
niektoré tieto údaje spracovávať, ak má na to iný zákonný dôvod (napr. pre preukázanie
správnosti a zákonnosti postupu pri spracúvaní osobných údajov alebo pre možnosť obrany
proti právnym nárokom).

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu oprávneného záujmu alebo
osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom za účelom priameho marketingu sú
spracovávané do podania námietky dotknutej osoby proti spracovaniu jej osobných údajov.

4. Identifikácia príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám iba v
prípadoch, keď jej to bude ukladať alebo umožňovať zákon alebo so súhlasom dotknutej
osoby. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu spracovateľom či
iným príjemcom:

 • dodávateľom externých služieb pre Prevádzkovateľa (najmä programátorské či iné
  podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s
  meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovania ich obsahu preferenciám
  používateľov),
 • prevádzkovateľom záložných serverov či prevádzkovateľom technológií využívaných
  Prevádzkovateľom, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti príslušných služieb
  Prevádzkovateľa,
 • v nevyhnutne potrebnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom
  Prevádzkovateľa a audítorom Prevádzkovateľa, ktorí ich spracovávajú za účelom
  poskytovania poradenských služieb Prevádzkovateľovi.

5. Práva dotknutých osôb:

Právo na prístup k osobným údajom dotknutá osoba má právo vyžadovať od
Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje
dotknutej osoby spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o
spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú.
Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú a so zreteľom na
účel spracovania osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov.
V prípade spracovania osobných údajov z právneho titulu zmluvy alebo z právneho titulu
súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa
jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a
strojovou čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby
automatizovanou formou a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie
tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných
údajov) ktoré sú predmetom spracúvania ak:

• sú osobné údaje spracúvané v rozpore so zákonom alebo
1. na základe odvolania súhlasu dotknutej osoby (v prípade spracúvania osobných údajov z
právneho titulu súhlasu dotknutej osoby) alebo
2. dotknutá osoba namieta proti spracovaniu osobných údajov spracúvaných z právneho titulu
oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú oprávnené dôvody Prevádzkovateľa
na spracovanie osobných údajov alebo
3. osobné údaje už nie sú potrebné pre účel pre ktorý boli získané alebo pre ktorý sa inak
spracúvali alebo
4. po uplynutí času uchovania osobných údajov.
Právo na likvidáciu osobných údajov podľa bodu 5 písm. d) sa neuplatňuje ak je spracovanie
osobných údajov potrebné pre Prevádzkovateľa na:
• uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo
1. uplatnenie práva na informácie,
2. plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo osobitného predpisu,

3. uplatnenie právneho nároku
4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel
podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo
závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
• dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia
umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov a prípadnú aktualizáciu
osobných údajov,
1. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
2. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale
potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od
25.5.2018), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú
nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú vo
všetkých prípadoch, kde právnym titulom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem
Prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa
jej týkajú aj v prípade, ak sú tieto osobné údaje spracúvané za účelom priameho marketingu
vrátane profilovania, v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Pri podozrení, že sa osobné údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutá osoba právo na
podanie návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných
údajov.

Ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas, môže
dotknutá osoba taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedenej emailovej
adrese. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo
súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek
odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese info@elami.sk alebo písomne na adresu
Prevádzkovateľa, ktorá je: ELAMI s.r.o. , Adresa sídla: Horné Sľažany 120, 951 71 Sľažany