Faktúra a fakturačné údaje

Zdieľaj článok

účtovná kancelária

8 náležitostí, ktoré musí spĺňať faktúra. Spĺňa ich tá vaša?

Ak neevidujete 100% tržieb prostredníctvom e-kasy/virtuálnej registračnej pokladnice (ORP/VRP) musíte svojim zákazníkom vystaviť faktúru.

Povinné náležitosti faktúry:

 • Identifikácia dodávateľa a odberateľa
  • meno a priezvisko alebo obchodné meno
  • adresa jej sídla, miesta podnikania, bydliska
  • identifikačné číslo pre daň
 • poradové číslo faktúry
 • dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry
 • dátum vyhotovenia faktúry
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene
 • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“
 • výška dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66

Faktúra nemá predpísaný formát, je možné ju preto napísať aj rukou na papier s podmienkou splnenia povinných údajov uvedených na faktúre.

Zdieľaj článok

Podobné články